สมัครงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สมัครงาน

ประเภทกลุ่มงานจ้าง


1. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน

2. กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. กลุ่มงานวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

4. กลุ่มงานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคาม หรือจังหวัดใกล้เคียง

ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้ของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

2. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

3. ต้องไม่เป็น

3.1 ผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาของรัฐในลักษะไดลักษณะหนึ่ง เช่น มาตรการเยียวยา 5000 บาท หรือเกษตรกรผู้ได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19 เป็นต้น
3.2 ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการ

หน่วยงานประสานข้อมูลเพิ่มเติม


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-722118-9 ต่อ 319, 320

หรือติดต่อโดยตรงที่

นายกฤษฎา แสนบัวคํา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-9448-023
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 094-6398-978
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-9745-464